وظايف شوراي استان عبارتند از:

1- تشكيل مجمع عمومي جهت اجراي بند 4 از ماده 7 قانون نظام مهندسي كشاورزي.

2- انتخاب و پيشنهاد يك نفر به عنوان رييس شوراي استان به وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور حكم.

3- تعيين يك نفر نايب رييس يك نفر خزانه دار و يك نفر دبير شورا از بين اعضاي شوراي استان.

 4- تعيين حدود اختيارات نايب رييس و خزانه دار- دبير شورا و نظارت بر عملكرد آنها.

5- تهيه بودجه و برنامه و طرحهاي خاص استاني.

6- اجراي دستورالعمل هاي مربوط به مقررات اداري- مالي و تشكيلاتي و كليه مصوبات شوراي مركزي .

7- تشكيل كميته هاي تخصصي كشاورزي در استان طبق آيين نامه اجرايي مربوطه كه از طرف شوراي مركزي ابلاغ خواهد شد.

8- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاههاي اجرايي استان در زمينه مسايل صنفي و
حرفه اي در راستاي سياست هاي كلي مصوب شوراي مركزي.

9- اجراي تصميمات شوراي مركزي و ارايه پيشنهادها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزاري گردهمايي ها و سمينارها و كنفرانس ها.

10- همكاري با مراجع قضايي و كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اظهار نظر در خصوص صلاحيت اخلاقي و فني داوطلبين دريافت پروانه كارشناسي در امور كشاورزي و رشته هاي مرتبط و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.

11- تصميم گيري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسي كشاورزي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.

12- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار مهندسان و شاغلان در بخش كشاورزي از طريق ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاه اي علمي و فني و آموزشي و انتشارات به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي كشاورزي و مشاغل مرتبط با آن.

13- همكاري با مراجع مسؤول د بالابردن كميت و كيفيت توليد و افزايش بهره وري از منابع پايه و حفظ محيط زيست و فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت اعضاء در نظارت بر توليد، سرمايه گذاري و اجراي طرحها و پروژه هاي كشاورزي استان.

14- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي بين آنها.

15- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي كشاورزي و كارفرمايان و بهره برداران و كمك به مراجع مسؤول بخش در زمينه ارجاع كار مناسب به افراد صاحب صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

16- كمك به آموزش و ترويج اصول صحيح مهندسي كشاورزي و همكاري با وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تدوين، اجرا، و كنترل شاخص هاي توليد و فرآوري محصولات كشاورزي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل شاخص هاي توليد و فرآوري محصولات كشاورزي و رعايت استانداردها و معيار در
سرمايه گذاري و توليد محصولات كشاورزي.

17- همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي و خشكسالي.

18- تهيه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارايه آن به مجمع عمومي.

19- همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي، آموزشي مربوط به كشاورزي.

20- صلح وسازش در دعاوي با ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن.

دی ان ان