اركان سازمان عبارتند از :

1- شوراي استاني – شعبه استان

2- شورا و شعبه شهرستاني

3- مجامع عمومي

4- هيأت هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي

دی ان ان